3D modelování a vizualizace:

Vizualizace je další z možností jak využít fotogrammetrického sním-kování a vyhodnocení. Na základě polohopisných a výškopisných di-gitálních dat lze vytvořit realisticky působící 3D scénu, kterou lze dále využít pro prezentaci skutečného stavu a zamýšlených změn v území.

 

 

 

Prezentace ke stažení:

Zajímá-li vás více toto téma, připravili jsme pro vás dokument, který podrobně popisuje celou naší nabídku v této oblasti.

Dokument je ve formátu PDF.

Výstupem pak mohou být 3D pohledy na scénu, průlety nad terénem po zvolené trase a interaktivní VRML scéna

V případě zpracování podkladů pro tvorbu územních plánů, studií, projektů liniových staveb …, vytváříme z orotogonalizovaných snímků a výškového digitálního modelu terénu 3D modely reliéfu (většinou v SW ATLAS a MicroStation) nad nimiž se dále generují průlety, vkládají se nově navrhované prvky (zástavba, stromy, keře, … ), modeluje se budouci tvář krajiny (zářezy a náspy navrhovaných silnic, mosty, … ).

Při generování průletů nad terénem je samozřejmě možné volit výšku nad terénem, dráhu, rychlost letu a směr pohledu.

  

Pohyb po terénu                         Pohyb nad terénem
 

Do modelovaného povrchu lze zobrazit mapovaný skutečný stav terénu, libovolné účelové mapy (vlastnické, turistické, …), navrhované prvky z projektu a popisy.

Návrh pozemkové úpravy se zobrazenou vlastnickou mapou
 

Zobrazení projektované silnice do skutečného stavu krajiny
 

Vizualizace jsou vhodné zejména pro přiblížení navrhovaných projektů širší „laické“ veřejnosti, pro názornou představu navrhovaných změn při jednání s vlastníky dotčených pozemků, … . Lze jich využívat v mnoha oborech, jež se nějakým způsobem podílejí na změnách reliéfu a rázu krajiny.

Projektování komunikací

Průmyslové zóny

Průběh výstavby

Pozemkové úpravy

Povrchová těžba

Prezentace ke stažení:

Zajímá-li vás více toto téma, připravili jsme pro vás dokument, který podrobně popisuje celou naší nabídku v této oblasti.

Dokument je ve formátu PDF.

česky/english

SFP fotogrammetrické práce, s.r.o. , © 2007 - 2008, výroba: ERB Production