Účelové mapování a tvorba DMT:

Prezentace ke stažení:

Zajímá-li vás více toto téma, připravili jsme pro vás dokument, který podrobně popisuje celou naší nabídku v této oblasti.

Dokument je ve formátu PDF.

Účelovým mapováním rozumíme vektorové vyhodnocení na stereodvojicích.

Podstatou je propojení speciálního fotogrammetrického SW s CAD programem. Fotogrammetrický SW používaný v naší firmě je PHODIS (ZEISS), SUMMIT EVOLUTION (INPHO) a DEPHOS (DEPHOS). První dva jmenované jsou propojeny s CAD programem MicroStation (BENTLEY) a třetí pracuje ve svém interním formátu, který se dále importuje do formátu *.dgn do MicroStationu.

  

Vzhledem k námi používanému SW upřednostňujeme formát *.dgn, ale v současné době již není žádný problém s převody do jiných formátů (jako jsou *.dwg, *.dxf) podle požadavků zákazníka.

Většina zakázek probíhá tak, že objednatel dodá současně s ostatními podklady i datový model pro vyhodnocení. To znamená, že definuje jednotlivé prvky, které mají být obsahem budoucí účelové mapy. Na základě zadaného modelu je vyhodnocen vzorek, který je odeslán k posouzení a po potvrzení správnosti se pokračuje na zakázce.

Dalším z produktů vyhodnocení může být, kromě účelové mapy, digitální model terénu (dále jen DMT). Při tvorbě DMT se vyhodnocují, na rozdíl od účelové mapy, pouze prvky modelující terén (tzn. silnice, terénní hrany, koryta řek … ) a dále se vytváří pravidelná sít výškových bodů, která spolehlivě zachytí průběh terénu mezi terénními lomy. Rozměr sítě výškových bodů (10m – 100m) závisí na měřítku snímkování a na požadované přesnosti DMT. Ze širokých možností využití DMT jmenujme alespoň tvorbu vrstevnicového plánu, výpočet kubatur, vizualizace záplavových území …

Na velké plochy z leteckého snímkování menších měřítek lze aplikovat automatický sběr dat DMT (záleží na požadované přesnosti). Tento postup je nesrovnatelně rychlejší, ale je bezpodmínečně nutné takto získaná data kontrolovat a editovat. Využití nacházíme zejména u tvorby maloměřítkových ortofotoplánů a při sběru dat pro různé vizualizace.

Pro automatický sběr dat používáme program MATCH T (INPHO).

Přesnost vyhodnocování závisí na měřítku snímkování, kvalitě vstupních dat (kvalita a rozlišení snímků, výpočet triangulace …) a schopnostech a zkušenostech vyhodnocovatele. Dalo by se říci, že obecně platí následující tabulka.
Měřítko leteckého snímkování
Měřítko výsledné mapy
Dosažitelná přesnost
Rozlišení ortofotomap
20 000
5 000
50 cm
20 cm
10 000
5 000
25 cm
20 cm
8 000
2 000
20 cm
10 cm
4 000
1 000
15 cm
10 cm
2 500
500
10 cm
10 cm

Hypsometricky znázorněný digitální model koryta řeky

Prezentace ke stažení:

Zajímá-li vás více toto téma, připravili jsme pro vás dokument, který podrobně popisuje celou naší nabídku v této oblasti.

Dokument je ve formátu PDF.

 

česky/english

SFP fotogrammetrické práce, s.r.o. , © 2007 - 2008, výroba: ERB Production