GIS - informační systémy:

Geografický informační systém MISYS

- komplexní GIS pro potřeby měst, obcí, státní správy, správců technického vybavení a mnoha dalších

MYSIS splňuje všechny požadavky na zpracování územně analytických podkladů (ÚAP) dle podmínek nabídkového řízení. Právě specializace programu pro vedení IS obcí a měst zaručuje jejich splnění. Jedná se o formáty dat získávaných z pozemkových a katastrálních úřadů, obecné formáty využívané projektanty, geodety apod. Velice pečlivě jsou připraveny pasporty pro práci s účelovými daty vybranými uživatelem. Momentálně je k dispozici 20 pasportů.

Program pracuje s vektorovými i rastrovými daty. Také pro zvýšení rychlosti SW používá vlastní formáty. Je ovšem samozřejmostí import, popř. prohlížení, všeobecně rozšířených formátů jako dgn, dwg, shp, se kterými většina zpracovatelů přímo pracuje, popř. je využívá pro export – prezentaci výsledků své činnosti. Podporované formáty rastrových dat jsou tif, cit, jpg, bmp, ras a mnoho dalších. Samozřejmě lze pracovat přímo s georeferencovanými (polohově umístěnými) rastry. To je důležité mj. pro rychlé připojování ortofotomap, které dnes jsou již samozřejmou součásí GIS. Grafika umožňuje výběr zobrazení jednotlivých prvků, popř. skupin prvků, jejich tisk, exporty do souborů (viz. výše uvedené formáty).

Databáze s uloženými popisnými daty je připravena pro práci se soubory popisných informací z katastráních úřadů, pro pasportizaci objektů různých oborů atd. Lze tvořit sestavy a tisknout, popř. ukládat do souborů, vybrané seznamy dat. Základní kritéria výběrů jsou přednastavena, sami můžeme vytvářet další. Výběrové výstupy jsou tak grafické i písemné, v souborech či vytisknuté.

Pokud je uživatel programu připojen na internet, lze využívat další on-line služby jako dálkový přístup do KN (důležité pro ověření aktuálnosti – správnost použité databáze), nebo připojení na web-portály poskytující grafická data (např. georeferencované ortofotomapy apod.).

česky/english

SFP fotogrammetrické práce, s.r.o. , © 2007 - 2008, výroba: ERB Production